תנאי שימוש באתר

אביב, מטע, תגבור לעסקים בע"מ, ח.פ. 515012185  (להלן: "המפעילה") מציעה את המידע בשירות מקוון זה / באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים:

האמור בהסכם תנאי השימוש באתר נכתב בלשון זכר, אך מתייחס לנשים וגברים בהתאמה.

כללי

1. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, מטה ישראל דיגיטאלית במשרד לשוויון חברתי ועיריית ירושלים פועלים באמצעות המפעילה, לחיזוק הכלכלה המקומית בירושלים, קידום חדשנות ותהליכי דיגיטציה ועידוד רכישה וצריכה מקומית בין עסקים מקומיים למוסדות עוגן בעיר על ידי הקמת פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר חשיפת מאגר מידע אודות ספקים ועסקים וחיבור בין מוסדות העוגן והעסקים הירושלמים בעיר לשם הגברת הפעילות הכלכלית בעיר.

2. המפעילה מציעה את השירות בכפוף לתנאים הרצ"ב. המונח "משתמש" שלהלן, משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד.

3. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים.

4. למען הסר ספק, אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את  המפעילה, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.

שירותים מקוונים

5. מטרות השירות שתספק המפעילה:

  • חיבור בין מוסדות העוגן והעסקים הירושלמים בעיר לשם הגברת הפעילות הכלכלית בעיר.
  • שיפור הידע וחשיפה של ספקים מקומיים למכרזים והצעות מחיר של מוסדות העוגן בעיר.
  • יצירת מאגר מידע אודות ספקים ועסקים בעיר לשימוש כל בעלי העניין, לרבות חיזוק הקהילה העסקית בעיר ועידוד יצירת שת"פ בין עסקים שונים.

6. יעדי השירות אשר תשלב המפעילה:

  • יצירת מאגר מידע אודות ספקים ועסקים אשר יאפשר שימוש במערכת הצעות מחיר ומכרזים.
  • סיוע, ליווי והעשרה בכל התחומים העסקיים הרלוונטיים לתחום הרכש.
  • שרותי סיוע להעצמת שיתופי פעולה בין מוסדות עוגן לספקים: חיבור בין מנהלי רכש במוסדות עוגן לספקים באמצעות יצירת מפגשים משותפים.

7. יש לעקוב אחר שינויים באתר ובהסכם השימוש אשר יעודכן בהתאם לעדכון  השירותים מעת לעת. עדכון בדבר השירותים ובהסכם תנאי השימוש יישלחו מעת לעת בהתאם לכתובת המייל שסופקה בעת ההרשמה לשירות.

פניות ותמיכה

8. בכל שאלה אודות השירות ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל jerusalem@4.maof.co.il או לטלפון 0768844822.

זכויות יוצרים

9. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפרסומי המפעילה, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, לרבות עיצוב האתר, שייכים למפעילה. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

10. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

11. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המפעילה ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

12. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילה.

אחריות

13. השירות ניתן ללא תשלום, ומוצע לציבור כמות שהוא  ("As Is").

14. המפעילה לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא המפעילה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

15. המפעילה לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

16. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

17. המפעילה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.

18. לעניין סעיף זה, "המפעילה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

19. בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

20. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

21. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למפעילה (להלן: "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המפעילה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למפעילה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

22. אין המפעילה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

23. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המפעילה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

24. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, המידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, והקישור עצמו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) באמצעות כתובת המייל  jerusalem@4.maof.co.il או בטלפון 0768844822. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) באמצעים כאמור.

פרסומים

25. במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באמצעות המפעילה בכל אמצעי, לבין חומר המופיע בהסכם זה, רק החומר בהסכם זה ייחשב כנכון.

פרסומי גורמי חוץ באתר

26. המידע אודות העסקים, המוצג באתר, נכתב על ידי העסקים עצמם, והינו באחריות הבלעדית של העסקים המפרסמים. אם נתקלת במידע שלדעתך שגוי, הינך מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) באמצעות כתובת המייל jerusalem@4.maof.co.il או בטלפון 0768844822. בכל מקרה המפעילה אינה אחראית ואינה עורכת את המידע המתפרסם.

27. המכרזים המפורסמים באתר הינם באחריות הגורמים המפרסמים, והינם באחריות הבלעדית של הגורמים המפרסמים. אם נתקלת במידע שלדעתך שגוי, הינך מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) באמצעות כתובת המייל jerusalem@4.maof.co.il או בטלפון 0768844822. מנהל האתר יפעל מול הגורמים המפרסמים כדי לוודא את נכונות הפרסום. בכל מקרה המפעילה אינה אחראית ואינה עורכת את המידע המתפרסם.

28. תוכן המאמרים באתר זה, שנכתבו על ידי גורמים מחוץ למפעילה, הינם באחריות הבלעדית של מחבריהם והדעות המובעות בהם אינן משקפות בהכרח את עמדות המפעילה.

פרטיות

29. מידע אישי שנמסר למפעילה באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר, יועבר לספקי השירות, שגם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין.

30. לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. המידע נאסף לצורך שיפור השירות, ובכלל זה למטרות איתור המידע המבוקש ביותר על ידי הגולשים, למידה על ליקויים במבנה האתר ובחינת הרמה הביצועית של המערכת. מידע זה מופק בעזרת שימוש ב-"עוגיות" (להלן: "Cookies").

שימוש בקבצי Cookies

31. אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.

32. כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

33. גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"Cookies" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

34. גוגל עשויה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

35. ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

36. למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל-Google Analytics​.

37. גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לתנאים ולאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

הפרת תנאי השימוש

38. המפר את תנאי השימוש ישפה את בעלי האתר, מפעיל האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  - עקב הפרת תנאי השימוש באתר. אין באמור בכדי למצות את זכויות המפעילה בגין הפרת תנאי השימוש.

39. לצורך השימוש בשירות, המשתמש מתחייב לספק מידע נכון אודות העסק שהוא מפעיל. המפעילה עשויה לפנות למשתמש בעקבות מידע שהגיע לידיה או מכל סיבה, כדי לתקן את נכונות הפרסום (טיוב נתונים). ככל שהמשתמש לא תיקן הדרוש, הריהו מפר את תנאי השימוש, והמפעילה שומרת לעצמה את הזכות למחוק את פרטי המשתמש מהפרסומים, ולמנוע מהמשתמש את השימוש בשירות בכל דרך שתבחר.

שיפוט

40. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע  להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור ירושלים, ולהם בלבד.

שונות

41. השימוש באתר זה אינו נועד לבוא במקום קבלת ייעוץ מכל סוג שהוא, והפעילות באתר הינה על אחריות המשתמש לבדו.